Contact

Privacystatement

Inleiding

Stijlgenoten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Door middel van dit privacy beleid wenst Stijlgenoten u te informeren over de manier waarop Stijlgenoten omgaat met uw persoonsgegevens. Wij informeren u over de ontvangers ervan, de manier waarop uw persoonsgegevens worden verkregen, de grondslag voor de verkrijging, de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, hoe u inzage kunt verlangen in de persoonsgegevens en hoe u de persoonsgegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

Verantwoordelijke

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stijlgenoten Reclamebureau B.V., hierna te noemen ‘Stijlgenoten’. Stijlgenoten is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Stijlgenoten of over dit privacystatement, dan kunt u uw vragen stellen door een e-mail te zenden aan “info@stijlgenoten.nl”.

Persoonsgegevens

De website van Stijlgenoten kan voor een groot gedeelte worden gebruikt, zonder dat u persoonsgegevens hoeft te verstrekken.
Uw persoonsgegevens worden door Stijlgenoten verkregen wanneer u uw gegevens invult via formulieren op onze website, wanneer u wenst diensten, services of producten af te nemen van Stijlgenoten, wanneer u contact heeft met Stijlgenoten via e-mail of via telefoon, of wanneer u contact heeft met medewerkers van Stijlgenoten op een andere wijze, bijvoorbeeld op beurzen of evenementen.
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen van u worden verzameld:
– Contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);
– Het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
– Uw CV en overige door u verstrekte gegevens in het geval van een sollicitatie;
– Gegevens via andere websites (bijvoorbeeld wanneer u onze website via social media websites bezoekt);
– Informatie via cookies (zie hiervoor ook het cookiebeleid van Stijlgenoten).

Doelen

Stijlgenoten verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Daarnaast worden uw gegevens verzameld om onze diensten, services en producten te verbeteren. Ook bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing, zoekmachine marketing en web analytics. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot slot kunnen wij, wanneer u via onze website solliciteert, uw gegevens ook verwerken met het doel om te beoordelen of u in het team van Stijlgenoten past.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, indien dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met, indien dit noodzakelijk is om te voldoen wettelijke verplichtingen die gelden voor Stijlgenoten of indien Stijlgenoten hier een gerechtvaardigd (ondernemings-) belang bij heeft.

Bewaartermijnen

Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens die zijn verkregen door een overeenkomst tussen u en Stijlgenoten, zullen worden bewaard voor zolang nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Als uw gegevens met uw toestemming zijn verkregen, worden deze gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt of totdat de gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot waarvoor ze zijn verzameld. Tot slot kan het voorkomen dat Stijlgenoten verplicht is bepaalde informatie langer te bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Rechten

Als relatie van Stijlgenoten heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@stijlgenoten.nl of een brief naar Stijlgenoten, Grotestraat 47, 7683 BA Den Ham.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontvangers

Stijlgenoten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Stijlgenoten zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een verwerkersovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de integriteit daarvan te waarborgen.
Stijlgenoten geeft uw gegevens niet door aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Mocht deze situatie zich onverhoopt toch voordoen, dan zijn uw persoonsgegevens beschermd doordat Stijlgenoten verwerkersovereenkomsten met deze derden afsluit waarin voldoende verplichtingen met betrekking tot bescherming zijn opgenomen, zoals ook verplicht is onder de AVG.

Waarborgen

Een volledige garantie dat uw gegevens nooit voor derden toegankelijk zijn kan Stijlgenoten helaas niet geven. Het internet is een open systeem en de door Stijlgenoten getroffen maatregelen zouden eventueel door kwaadwillende personen kunnen worden omzeild, echter doet Stijlgenoten haar uiterste best alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Personen (werknemers en derden) die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn op de hoogte gebracht van de gevoeligheid van deze gegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid en integriteit.

Aanpassingen

Het kan voorkomen dat dit privacystatement wordt gewijzigd, Stijlgenoten adviseert u dan dit privacystatement regelmatig te bekijken.
Voor de volledigheid wil Stijlgenoten u er nog op wijzen dat Stijlgenoten niet verantwoordelijk is voor het privacystatement van andere partijen. Mocht u via onze website op de website van een andere partij terecht komen, bekijkt u dan ook hier zorgvuldig het privacystatement.